V slovensko – českom prihraničí budú vďaka novým cyklocestám a turistickým chodníkom dostupnejšie mnohé lokality prírodného a kultúrneho dedičstva.


• Výzva na predkladanie žiadostí (kód 2018/05) prispeje k zlepšeniu dostupnosti prírodných a kultúrnych pamiatok
• Indikatívna výška prostriedkov je 17 mil. eur
• Prepojenia objektov kultúrneho a prírodného dedičstva ako stimul pre rozvoj udržateľného cestovného ruchu


Na území cezhraničného regiónu sa nachádza vysoký počet prírodných a kultúrnych objektov a prvkov, ktoré predstavujú jedinečný rozvojový potenciál – medzi najpopulárnejšie a najnavštevovanejšie miesta patria hrady a zámky, ale nachádza sa tu aj množstvo technických, umeleckých a v neposlednom rade prírodných pamiatok a dôležitých historických resp. kultúrnych objektov.
Lepšej dostupnosti lokalít majú napomôcť práve projekty zamerané na plánovanie, prípravu a budovanie cyklistických ciest a turistických chodníkov s dôrazom na zlepšenie prepojenia významných lokalít. Oprávnenými výdavkami sú výstavba, alebo rekonštrukcia cyklistických chodníkov a cyklotrás, ale aj turistických chodníkov, tematických náučných chodníkov alebo špecifických chodníkov a trás pre športovú turistiku. Tieto by mali zlepšovať prístup a prepojenie kultúrne a prírodne významných lokalít v cezhraničnom regióne vrátane doplnkovej infraštruktúry.
Žiadať o finančné prostriedky je tiež možné aj na investičné aktivity, ktoré zvýšia dostupnosť lokalít s prírodnými a kultúrnymi pamiatkami prostredníctvom zlepšenia stavu ciest II. a III. triedy. Oprávnenými výdavkami sú v tomto prípade rekonštrukcia cestných úsekov II. a III. triedy prostredníctvom zlepšenia kvality povrchu vozovky, realizácia opatrení smerujúcich k zmene technických parametrov vozovky, ako napríklad zvýšenie únosnosti, prejazdnosti a odstránenie nebezpečných a úzkych hrdiel. Podporená bude taktiež výstavba, rekonštrukcia a obnova súčastí cestných komunikácií – cestných prvkov, ako sú mosty, podjazdy alebo nadjazdy pre zvýšenie návštevnosti kultúrnych a prírodných pamiatok najmä formou verejnej dopravy.


Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu je 17 mil. eur. V rámci tejto výzvy sú oprávnené predkladať žiadosti územné samosprávy a jej zložky, organizácie zriaďované štátom, krajom, obcou, mestskou časťou a združením obcí, mimovládne neziskové organizácie, záujmové združenia právnických osôb, ale i okresné a krajské organizácie cestovného ruchu oboch krajín.

Pre viac informácií klikajte na: http://www.sk-cz.eu/sk/aktuality/&id=315