Výzva na predkladanie žiadostí (kód INTERREG V-A SK-CZ/2018/09) podporí zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práce v slovensko - českom pohraničí.

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu je takmer 7 mil. eur z EFRR.


Cieľom výzvy je prispieť k rozvoju a zlepšeniu uplatniteľnosti ľudských zdrojov na trhu práce prostredníctvom zvyšovania kvality všeobecného a odborného vzdelávania v cezhraničnom regióne.

Výzva podporí - systematickú spoluprácu a komunikáciu medzi vzdelávacími inštitúciami a zamestnávateľmi za účelom lepšieho prepojenia systémov vzdelávania s potrebami praxe; služby kariérneho poradenstva a propagáciu technických, remeselných a prírodovedných odborov na školách s cieľom zvýšenia uplatniteľnosti mladých ľudí na trhu práce;  tvorbu a realizáciu kvalitných programov celoživotného vzdelávania pre ekonomicky aktívnu populáciu. Hlavným zámerom výzvy je  prispieť k zvyšovaniu kompetencií, zručností, kvalifikácie a uplatniteľnosti ľudského kapitálu v kontexte potrieb trhu práce.   


Oprávnenými žiadateľmi sú najmä verejné základné, stredné a vysoké školy, súkromné základné a stredné školy, verejné vzdelávacie inštitúcie, mimovládne (neštátne) neziskové organizácie, komory a záujmové združenia právnických osôb, štát a jeho organizačné zložky, Európske zoskupenie územnej spolupráce a ďalší žiadatelia zo Slovenskej a Českej republiky, ktorí sú uvedení vo výzve.


Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku môžu byť predkladané v termíne do 31.01.2019.

Viac informácií, ako aj potrebné dokumenty nájdete na: http://www.sk-cz.eu/sk/aktuality/&id=362