• Výzva na predkladanie žiadostí (kód INTERREG V-A SK-CZ/2018/06) podporí investovanie podnikov do výskumu a inovácií.
• Indikatívna výška prostriedkov vyčlenených na výzvu je 3,2 mil. eur.
• Zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu najmä malými a strednými podnikmi.

V slovensko – českom prihraničí budú vďaka novým cyklocestám a turistickým chodníkom dostupnejšie mnohé lokality prírodného a kultúrneho dedičstva.

Výzva na predkladanie žiadostí (kód INTERREG V-A SK-CZ/2018/09) podporí zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práce v slovensko - českom pohraničí.