• Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (kód INTERREG V-A SK-CZ/2020/12) je vyhlásená v rámci špecifického cieľa 1.1Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práce.
  • Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvuje 2,9 mil. eur.

• Výzva na predkladanie žiadostí (kód INTERREG V-A SK-CZ/2018/06) podporí investovanie podnikov do výskumu a inovácií.
• Indikatívna výška prostriedkov vyčlenených na výzvu je 3,2 mil. eur.
• Zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu najmä malými a strednými podnikmi.

V slovensko – českom prihraničí budú vďaka novým cyklocestám a turistickým chodníkom dostupnejšie mnohé lokality prírodného a kultúrneho dedičstva.

Výzva na predkladanie žiadostí (kód INTERREG V-A SK-CZ/2018/09) podporí zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práce v slovensko - českom pohraničí.