Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika a v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom, usporiadalo seminár pre žiadateľov v nadväznosti na vyhlásenú výzvu č. INTERREG V-A SK-CZ/2020/12.  Seminár sa uskutočnil 17.12.2020 online formou prostredníctvom aplikácie WEBEX.

Cieľom seminára bolo informovať žiadateľov o správnom predkladaní žiadostí o nenávratný finančný príspevok, o najčastejších chybách pri predkladaní žiadostí, ako aj o oprávnenosti výdavkov pre výzvu č. INTERREG V-A SK-CZ/2020/12.  

Jednotlivé prezentácie zo seminára:

Predkladanie ŽoNFP

Chyby a odporúčania

Oprávnenosť výdavkov_Výzva12