Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika a v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom, si Vás dovoľujú pozvať na seminár pre žiadateľov v nadväznosti na vyhlásenú výzvu č. INTERREG V-A SK-CZ/2020/12.

 Dátum konania

Miesto konania

Zameranie seminára

17.12.2020
08:30 hod.

Trnava

Trnavský samosprávny kraj

Starohájska 10

917 01  Trnava

Seminár sa uskutoční online formou prostredníctvom aplikácie WEBEX

Seminár pre žiadateľov

na výzvu

Interreg V-A SK-CZ/2020/12

 

Pre účasť na seminári je potrebné vyplniť pripojený Prihlasovací formulár

 Všetky podstatné informácie vrátane programu seminára a prihlasovacieho formuláru sú dostupné na stránke regionálneho poradenského centra Trnava (Trnavský samosprávny kraj): https://www.trnava-vuc.sk/11433-sk/skolenia-a-seminare/