Spoločný technický sekretariát programu Interreg V-A SK-CZ v spolupráci s Národným orgánom a s Regionálnymi poradenskými centrami usporiadal semináre pre žiadateľov. Semináre sa konali v Brne, Trnave a Žiline.

Cieľom seminárov bolo informovať žiadateľov o obsahu vyhlásenej výzvy, o správnom predkladaní žiadostí o nenávratný finančný príspevok cez systém ITMS2014+ verejná časť, o správnom vyplnení/predložení povinných príloh k žiadosti, o správnom nastavení podrobného rozpočtu v zmysle dokumentu „Oprávnenosť výdavkov“ a i.

Jednotlivé prezentácie zo seminárov:

INTERREG V-A SK-CZ/2019/11

Ako vytvoriť úspešný projekt

Predkladanie ŽoNFP

Chyby a odporúčania

Oprávnenosť výdavkov