Spoločný technický sekretariát programu Interreg V-A SK-CZ v spolupráci s Národným orgánom a s Regionálnymi poradenskými centrami usporiadal semináre pre žiadateľov. Semináre sa konali v Ostrave, Trnave, Brne a Trenčíne.

Cieľom seminárov bolo informovať žiadateľov o obsahu vyhlásenej výzvy, o správnom predkladaní žiadostí o nenávratný finančný príspevok cez systém ITMS2014+ verejná časť, o správnom vyplnení/predložení povinných príloh k žiadosti a o správnom nastavení podrobného rozpočtu v zmysle dokumentu „Oprávnenosť výdavkov“.

Spoločný technický sekretariát ďakuje zástupcom Národného orgánu, zástupcom Centra pro regionální rozvoj ČR a zástupcom Regionálnych poradenských centier za spoluprácu pri organizácii seminárov a náležitú pomoc pri zodpovedaní otázok počas priebehu jednotlivých seminárov. Zároveň ďakujeme žiadateľom za ich aktívnu účasť.

Jednotlivé prezentácie zo seminárov:

INTERREG V-A SK-CZ/2018/09

Predkladanie ŽoNFP

Chyby a odporúčania

Oprávnenosť výdavkov