Spoločný technický sekretariát programu Interreg V-A SK-CZ v spolupráci s Národným orgánom a s regionálnymi poradenskými centrami usporiadal semináre pre žiadateľov. Semináre sa konali v Ostrave, Žiline, Zlíne a Trnave.

Cieľom seminárov bolo žiadateľom poskytnúť dôležité informácie súvisiace s aktuálne vyhlásenými výzvami programu Interreg V-A SK-CZ, s predkladaním žiadostí o nenávratný finančný príspevok a s oprávnenosťou výdavkov. Žiadatelia boli informovaní o obsahu jednotlivých vyhlásených výziev, o správnom predkladaní žiadostí o nenávratný finančný príspevok cez systém ITMS2014+ verejná časť, o správnom vyplnení/predložení povinných príloh k žiadosti a o správnom nastavení podrobného rozpočtu v zmysle dokumentu „Oprávnenosť výdavkov“.

Spoločný technický sekretariát ďakuje zástupcom národného orgánu a regionálnych poradenských centier za spoluprácu pri organizácii seminárov a náležitú pomoc pri zodpovedaní otázok počas priebehu jednotlivých seminárov. Zároveň ďakujeme žiadateľom za ich aktívnu účasť.