V uplynulých dvoch týždňoch usporiadal Spoločný technický sekretariát programu Interreg V-A SK-CZ informačné semináre pre žiadateľov, ktorí majú záujem zapojiť sa do výziev č. INTERREG V-A SK-CZ/2018/05 a č. INTERREG V-A SK-CZ/2018/06. Osem seminárov sa konalo v štyroch krajských mestách na Slovensku a v Českej republike.

 

Cieľom informačných seminárov bolo poskytnúť účastníkom dôležité informácie a poradenstvo, ako sa správne a bezproblémovo orientovať v jednotlivých vyhlásených výzvach, aké sú kritériá oprávnených žiadateľov a v neposlednom rade, v rámci každej prezentácie, odpovedať na konkrétne a špecifické otázky každého účastníka. Cieľom bolo taktiež poskytnúť dôležité informácie, ktoré súvisia s procesom predkladania žiadostí o nenávratný finančný príspevok a prispieť tak ku zvýšeniu kvality predkladaných projektov.

Najviac otázok zo strany účastníkov sa týkalo oblasti oprávnených partnerov, ale zaujímali sa aj o témy oprávnených aktivít, miesta realizácie projektu, spolupráce súkromného a verejného sektora a ostatných náležitostí výziev

Spoločný technický sekretariát ďakuje zástupcom riadiaceho orgánu, národného orgánu a regionálnych poradenských centier za spoluprácu pri organizácii seminárov a náležitú pomoc pri zodpovedaní otázok počas informačných seminárov. Zároveň ďakujeme žiadateľom za ich aktívnu účasť.

Prezentácie z informačných seminárov:

Fotodokumentácia z informačných seminárov:

1
2
3
4
5