Spoločný technický sekretariát programu Interreg V-A SK-CZ v spolupráci s Národným orgánom a s regionálnymi poradenskými centrami usporiadal informačné semináre pre prijímateľov. Semináre sa konali v Zlíne, Brne a Trenčíne.

Cieľom informačných seminárov bolo prijímateľom poskytnúť dôležité informácie súvisiace s procesom implementácie projektov. Prijímatelia boli informovaní o procese monitorovania, finančnom riadení projektu, forme predkladania žiadostí o platbu, spôsoboch dokladovania a predkladania výdavkov, realizácii zmien projektu, procese verejného obstarávania a zásadách publicity.

Jednotlivé príspevky, ako aj následná diskusia boli zamerané na všetky podstatné aspekty implementácie projektu.

Jednotlivé prezentácie zo seminárov:

Seminár pre prijímateľov

Implementácia projektu

Verejné obstarávanie

Finančné riadanie

Kontrola výdavkov