Spoločný technický sekretariát programu Interreg V-A SK-CZ v spolupráci s Národným orgánom a s regionálnymi poradenskými centrami usporiadal informačné semináre pre prijímateľov. Semináre sa konali v Žiline, Trenčíne, Trnave, Brne, Zlíne a Ostrave.

Cieľom informačných seminárov bolo prijímateľom poskytnúť dôležité informácie súvisiace s procesom implementácie projektov. Prijímatelia boli informovaní o procese monitorovania, finančnom riadení projektu, forme predkladania žiadostí o platbu, spôsoboch dokladovania a predkladania výdavkov, realizácii zmien projektu, procese verejného obstarávania a zásadách publicity.

Jednotlivé príspevky, ako aj následná diskusia boli zamerané na všetky podstatné aspekty implementácie projektu. Prezentácie zo seminárov sú uvedené nižšie, a to v členení podľa miesta konania seminára.

Spoločný technický sekretariát ďakuje zástupcom národného orgánu a regionálnych poradenských centier za spoluprácu pri organizácii seminárov a náležitú pomoc pri zodpovedaní otázok počas informačných seminárov. Zároveň ďakujeme prijímateľom za ich aktívnu účasť.

Prehľad prezentácií z jednotlivých seminárov pre prijímateľov