Riadiaci orgán, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, v spolupráci s národným orgánom, Ministerstvom pro místní rozvoj ČR, aktualizuje Príručku pre hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok (verzia 4.0), ktorá tvorí metodický základ popisujúci spôsob a postupy hodnotiaceho procesu žiadostí o nenávratný finančný príspevok predložených v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre program Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika zverejňuje Metodický pokyn č. 3 k Manuálu prípravy a implementácie projektu, verzia 4.1  (ďalej len „ Metodický pokyn č. 3 k MPIP verzia 4.1“), ktorým sa upravuje časť Príručky pre prijímateľa.

Správca Fondu malých projektov, Region Bílé Karpaty, v spolupráci s hlavným cezhraničným partnerom, Žilinským samosprávnym krajom, vyhlásil dňa 8. januára 2020 piatu výzvu na predkladanie projektových žiadostí Fondu malých projektov v rámci programu.