Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre program Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika zverejňuje Metodický pokyn č. 3 k Manuálu prípravy a implementácie projektu, verzia 4.1  (ďalej len „ Metodický pokyn č. 3 k MPIP verzia 4.1“), ktorým sa upravuje časť Príručky pre prijímateľa.

Správca Fondu malých projektov, Region Bílé Karpaty, v spolupráci s hlavným cezhraničným partnerom, Žilinským samosprávnym krajom, vyhlásil dňa 8. januára 2020 piatu výzvu na predkladanie projektových žiadostí Fondu malých projektov v rámci programu.

Dňa 6. decembra 2019 sa v Prahe v priestoroch národného orgánu programu, Ministerstva pro místní rozvoj Českej republiky, uskutočnilo druhé zasadnutie pracovnej skupiny pre prípravu nového programového obdobia 2021-2027. Stretnutia sa okrem zástupcov riadiaceho orgánu, národného orgánu a spoločného technického sekretariátu programu zúčastnili zástupcovia prihraničných krajov SR a ČR.