Dňa 10.9.2019 bola ukončená výzva na predkladanie žiadostí v rámci I. prioritnej osi. Na Spoločný technický sekretariát v Bratislave bolo predložených spolu 24 žiadostí v celkovej hodnote EFRR viac ako 10,4 milióna eur.

Hodnota projektov realizovaných v prihraničných oblastiach medzi Slovenskou republikou, Českou republikou a Poľskom dosiahla v posledných rokoch viac ako 500 mil. eur. Tieto prostriedky prispievajú k vzniku nových cestných spojení, ochrane životného prostredia ale aj k zachovaniu spoločného prírodného a kultúrneho dedičstva. Umožňujú spoluprácu škôl a inštitúcií a pomáhajú nadväzovať kontakty medzi inštitúciami, ktoré boli ešte na konci minulého storočia rozdelené prísne stráženou hranicou.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika zverejňuje Metodický pokyn č. 1/2019 k Manuálu prípravy a implementácie projektu, verzia 4.1, ktorým boli aktualizované obe jeho časti - časť pre žiadateľa a časť pre prijímateľa. Metodický pokyn má číslo 1/2019 a je účinný dňom zverejnenia, t.j. od 19.7.2019.