Vážení prijímatelia,

chceli by sme Vás ubezpečiť, že Riadiaci orgán a Spoločný technický sekretariát sa intenzívne zaoberajú problémami vzniknutými v súvislosti s COVID-19.

Informačno-poradenské centrum Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Vás pozývajú na školenie „Práca v systéme ITMS2014+ verejná časť pri projektoch INTERREG V-A SK-CZ“.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ako riadiaci orgán programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika, v spolupráci s národným orgánom Ministerstvom pro místní rozvoj ČR zverejňuje novú verziu Manuálu prípravy a implementácie projektu, v ktorom boli aktualizované obe časti - časť pre žiadateľa a časť pre prijímateľa.