Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika ďalej len „Riadiaci orgán“) zverejňuje aktualizáciu Všeobecných zmluvných podmienok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „VZP“).

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika informuje, že dňa 16.3.2020 bola na stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (www.mpsr.sk) zverejnená výzva na predkladanie ponúk na zákazku Vypracovanie programového dokumentu Operačný program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2021-2027. Termín na predkladanie ponúk je 15.4.2020 do 10:00 hod.

Vážení prijímatelia a žiadatelia,

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika (ďalej len „RO“) v záujme minimalizácie negatívnych dopadov v súvislosti so šíriacim sa ochorením koronavírusu COVID-19 a zabezpečenia čo najplynulejšieho procesu konania o žiadostiach o NFP a taktiež implementácie projektov v tejto mimoriadnej situácii dáva do pozornosti nasledovný Sumár opatrení,  resp. odporúčaní: