Vážení žiadatelia, v súvislosti s blížiacim sa termínom uzatvorenia výziev na predkladanie žiadostí o NFP č. INTERREG V-A SK-CZ/2018/05 a INTERREG V-A SK-CZ/2018/06 si vám dovoľujeme oznámiť, že v prílohe č. 4b žiadosti o NFP – Test podniku v ťažkostiach pre českých partnerov bol identifikovaný chybný vzorec, na základe ktorého mohol test nesprávne vyhodnotiť zadané údaje a poskytnúť tak nesprávny výsledok. Z uvedeného dôvodu riadiaci orgán zverejňuje uvedenú prílohu so správnym vzorcom a zároveň prosíme všetkých potenciálnych žiadateľov, aby ho pri predkladaní svojich žiadostí o NFP vypĺňali.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika oznamuje prijímateľom, ktorých koniec prvého monitorovacieho obdobia bol stanovený na 28.2.2018 alebo 31.3.2018, že pôvodná lehota na predloženie 1. MS a ZDV uvedená v Zmluve o NFP sa predlžuje a je stanovená na 15.5.2018.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre program Interreg V-A SK-CZ (ďalej len „RO“) zverejňuje vzor Zmluvy o NFP pre projekty predložené v rámci výziev vyhlásených v roku 2018.