Vážení žiadatelia o NFP v rámci programu spolupráce Interreg V-A SK-CZ, dňa 16. a 17. septembra sa v Demänovskej Doline uskutočnilo zasadnutie Spoločného monitorovacieho výboru. Rozhodovalo sa o podpore projektov predložených v rámci výzvy INTERREG V-A SK-CZ/2018/09 zameranej na špecifický cieľ 1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práce.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre program Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika zverejňuje Metodický pokyn č. 1/2019 k Príručke pre hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok, verzia 3.1. s platnosťou od 04.10.2019.

Dňa 10.9.2019 bola ukončená výzva na predkladanie žiadostí v rámci I. prioritnej osi. Na Spoločný technický sekretariát v Bratislave bolo predložených spolu 24 žiadostí v celkovej hodnote EFRR viac ako 10,4 milióna eur.