Z dôvodu nedostatočného záujmu, resp. nulového počtu prihlásených účastníkov na seminár v Trnave, sa seminár ruší.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika a v spolupráci s regionálnymi poradenskými centrami, si Vás dovoľujú pozvať na semináre pre prijímateľov, ktorým boli schválené žiadosti o NFP predložené v rámci výziev INTERREG V-A SK-CZ/2018/07 a INTERREG V-A SK-CZ/2018/08.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika zverejňuje Metodický pokyn č. 2/2019 k Manuálu prípravy a implementácie projektu, verzia 4.1, ktorým sa aktualizuje časť Príručky pre prijímateľa. Metodický pokyn má číslo 2/2019 a je účinný dňom zverejnenia, t.j. od 24.10.2019.