Dňa 6. decembra 2019 sa v Prahe v priestoroch národného orgánu programu, Ministerstva pro místní rozvoj Českej republiky, uskutočnilo druhé zasadnutie pracovnej skupiny pre prípravu nového programového obdobia 2021-2027. Stretnutia sa okrem zástupcov riadiaceho orgánu, národného orgánu a spoločného technického sekretariátu programu zúčastnili zástupcovia prihraničných krajov SR a ČR.

Spoločný technický sekretariát programu Interreg V-A SK-CZ v spolupráci s Národným orgánom a s regionálnymi poradenskými centrami usporiadal informačné semináre pre prijímateľov. Semináre sa konali v Zlíne, Brne a Trenčíne.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika zverejňuje Politiku boja proti podvodom.