Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako riadiaci orgán programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, si Vás dovoľuje informovať o zmene adresy svojho sídla ku dňu 1. augusta 2022.

Adresa sídla do 31.07.2022: Štefánikova 15, 811 05  Bratislava
Adresa sídla od 01.08.2022: TOWER 115, Pribinova 4195/25, 811 09  Bratislava

Dovoľujeme si Vás zároveň informovať, že avizovaná zmena sídla Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, nemá aktuálne žiaden vplyv na zmenu korešpondenčnej/poštovej adresy sekcie programov cezhraničnej spolupráce. 

Poštová adresa: Račianska 153/A, P. O. Box 1, 830 03  Bratislava 33