Riadiaci orgán programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A SK-CZ zverejňuje korigendum Jednotná príručka pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania, verzia 2 – korigendum je účinné od 17.6.2022.

Príručka je zverejnená na našej webovej stránke v sekcii Dokumenty.

Predmetom korigenda je najmä zosúladenie sadzobníka finančných opráv za nedostatky vo verejnom obstarávaní. Aktuálna verzia jednotnej príručky (po korigende) tak obsahuje sadzobník finančných opráv v takom znení, v akom je sadzobník prílohou aktuálneho Metodického pokynu CKO č. 5, ktorého verzia 8 nadobúda účinnosť 17.06.2022. Ďalej boli predmetom úprav niektoré zjavné administratívne chyby (napr. nesprávne vnútorné odkazy na príslušné časti jednotnej príručky).

Dokument v konsolidovanom znení nájdete zverejnený na stránke: https://www.partnerskadohoda.gov.sk/zakladne-dokumenty/

doc

Jednotná príručka k procesu a kontrole VO v2

Veľkosť: 2.89 MB
Počet stiahnutí : 24
Dátum pridania: 20.06.2022
doc

SZ_Jednotná príručka k procesu a kontrole VO, verzia 2

Veľkosť: 3.13 MB
Počet stiahnutí : 25
Dátum pridania: 20.06.2022
doc

SZ_Jednotná príručka k procesu a kontrole VO v2 korigendum

Veľkosť: 2.89 MB
Počet stiahnutí : 23
Dátum pridania: 20.06.2022