• Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (kód INTERREG V-A SK-CZ/2022/14) je vyhlásená v rámci špecifického cieľa 2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu v rámci prioritnej osi 2. KVALITNÉ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE.
  • Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 3 mil. eur. Ku dňu rozhodovania o predložených žiadostiach o NFP bude výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ navýšená o dostupnú voľnú alokáciu z úspor ukončených projektov.

 

V rámci programu spolupráce INTERREG V-A SK-CZ bola dňa 31. mája 2022 vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. 

Vyhlásená výzva má ambíciu podporiť rozvoj cestovného ruchu a tvorbu komplexných produktov pre návštevníkov, ktoré sú zamerané na propagáciu spoločného územia. Zámerom je podporiť také projekty, ktoré by prispeli k vybudovaniu nových turistických produktov, alebo by vylepšili existujúce produkty a tým by prispeli k rozvoju turisticky zaujímavých lokalít a ich prepojenosti do funkčných celkov, a to aj prostredníctvom novo vybudovania alebo zmodernizovania cyklistických ciest/cyklotrás a turistických chodníkov, ktoré prepoja prírodné a kultúrne pamiatky v cezhraničnom regióne. V rámci tejto výzvy bude podporené budovanie/modernizovanie nemotorových komunikácií určených výlučne na pohyb chodcov a cyklistov.

Zároveň je vítaná aj podpora prírodných a kultúrnych pamiatok, ktoré sú menšie alebo neznáme pre širšiu verejnosť, ale sú rovnako významné pre územie z pohľadu cezhraničného dopadu a podpory turizmu. Každý kút podporovaného územia je pre cezhraničnosť dôležitý a má svoj význam. Dôležité je to, aby bola zachovaná hlavná myšlienka cezhraničných projektov, a to cezhraničný dopad a cezhraničná spolupráca.

V rámci žiadostí o NFP sú vítané aktivity typu:

  • Investičné aktivity na zlepšenie technického stavu prírodných a kultúrnych pamiatok cezhraničného významu s cieľom ďalšieho využitia prírodného a kultúrneho dedičstva
  • Investičné a neinvestičné aktivity na zlepšenie prístupu k prírodným a kultúrnym pamiatkam (napr. značenie, oddychové zóny) realizované vo forme doplnkových aktivít
  • Plánovanie, príprava a budovanie cyklistických ciest a turistických chodníkov
  • Spájanie viacerých objektov kultúrneho a prírodného dedičstva ako ucelených produktov pre návštevníkov (povinná aktivita pre každého projektového partnera)

 

Oprávnenými žiadateľmi sú štát a jeho organizačné zložky, územná samospráva a jej organizačné zložky, organizácie zriaďované štátom, krajom, obcou, mestskou časťou a združením obcí, mimovládne (neštátne) neziskové organizácie, záujmové združenia právnických osôb, okresné a krajské organizácie cestovného ruchu, Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS).

Oprávnenými cieľovými skupinami v rámci vyhlásenej výzvy sú obyvatelia cezhraničného regiónu a návštevníci cezhraničného regiónu.

Oprávneným územím, v ktorom je možné realizovať projekty sú oblasti slovensko-českého pohraničia na úrovni NUTS III. V Slovenskej republiky ide o územie Trnavského kraja, Trenčianskeho kraja a Žilinského kraja. V Českej republiky ide o územie Juhomoravského kraja, Zlínského kraja a Moravskosliezského kraja.

Odporúčaná dĺžka realizácie aktivít projektu je 12 mesiacov, pričom fyzická realizácia aktivít projektu musí byť ukončená najneskôr do 30.11.2023 s ohľadom na ukončovanie programového obdobia  2014 – 2020.

Žiadosti o nenávratný finančný príspevok je možné v rámci tejto výzvy predkladať do 1. augusta 2022.

Viac informácii k vyhlásenej výzve nájdete na odkaze: 2022 - INTERREG SK-CZ