Riadiaci orgán programu spolupráce Interreg V-A SK-CZ zverejňuje aktualizáciu Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania, verzia 2.
 
Príručka je zverejnená na našej webovej stránke v sekcii Dokumenty. 

 

Príručka bola vydaná Centrálnym koordinačným orgánom a nadobúda účinnosť dňa 31. 3. 2022. Zverejnená je aj na webovom sídle partnerskej dohody: https://www.partnerskadohoda.gov.sk/zakladne-dokumenty/ pod názvom: Jednotná príručka pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania, verzia 2