Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok INTERREG V-A SK-CZ/2021/13. Termín uzávierky prijímania žiadostí je 15.10.2021
 

Podrobnosti ohľadom vyhlásenej výzvy sa nachádzajú na webstránke v časti "Výzvy".

Zároveň bola zverejnená aj tlačová správa: Podporíme rozvoj potenciálu prihraničného územia a väčšiu prepojenosť prírodných a kultúrnych krás! - INTERREG SK-CZ