Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika zverejňuje Metodický pokyn č. 1/2021 k Manuálu prípravy a implementácie projektu, ktorým sa aktualizuje časť pre prijímateľa, verzia 5.0 (ďalej len „Metodický pokyn č. 1 k MPIP, časť pre prijímateľa, k verzii 5.0“).

Metodický pokyn č. 1/2021 k MPIP, časť pre prijímateľa, k verzii 5.0 je vydávaný za účelom:

- zjednotenia postupu pri pozastavení realizácie aktivít projektu prijímateľom v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A SK-CZ a

- úpravy zmeny Riadiaceho orgánu na základe uznesenia vlády SR č. 355 zo dňa 4. júna 2020 s účinnosťou od 1.10.2020.

 

Metodický pokyn má číslo 1/2021 a je účinný dňom zverejnenia na webovej stránke programu, t.j. od 26.4.2021.

Metodický pokyn č. 1/2021 k MPIP, časť pre prijímateľa, k verzii 5.0 nájdete tu.