Riadiaci orgán programu, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky zverejňuje novú verziu Príručky pre hodnotileľov, v. 5.0 účinnú od 4.2.2021.

Príručka pre hodnotiteľov v5.0

Príručka pre hodnotiteľov SZ

Prílohy k príručke pre hodnotiteľov