Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika zverejňuje zoznam schválených ŽoNFP zo zásobníka projektov v rámci Prioritnej osi 2/Špecifický cieľ 2.1.

ŽoNFP boli schválené v rámci 30. písomnej procedúry, ktorá sa uskutočnila v dňoch od 23. septembra do 28.septembra 2020.