Oznamujeme Vám, že na základe uznesenia vlády SR č. 355 zo 4. júna 2020 s účinnosťou od 1.10.2020 prechádzajú všetky úlohy a kompetencie Riadiaceho orgánu Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A SK-CZ (ďalej len „Program V-A Interreg SK-CZ“) z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR).

Akúkoľvek korešpondenciu adresovanú Riadiacemu orgánu Programu Interreg V-A SK-CZ je s účinnosťou od 1.10.2020 potrebné zasielať na adresu:

 

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Sekcia programov cezhraničnej spolupráce

Račianska 153/A, 830 03 Bratislava

 

Informácia pre slovenských prijímateľov týkajúca sa kontroly výdavkov a verejného obstarávania

Uvedená adresa platí aj pre zasielanie dokumentácie na prvostupňovú kontrolu FLC a kontrolu VO, ktorú žiadame adresovať aj s identifikáciou príslušného Oddelenia kontroly implementácie programov cezhraničnej spolupráce SK-CZ a SK-AT alebo Oddelenia auditov a kontroly verejného obstarávania programov cezhraničnej spolupráce.