Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika zverejňuje Metodický pokyn č. 1 k Príručke pre hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok, verzia 4.0. Metodický pokyn je účinný dňom zverejnenia, t.j. od 27.8.2020.

Metodický pokyn si môžete stiahnuť tu, alebo v sekcii Dokumenty

Zmeny vykonané týmto Metodickým pokynom budú zapracované do najbližšej aktualizovanej verzie PpH.