Vážení odborní hodnotitelia programu, v súvislosti s prechodom riadiaceho orgánu programu INTERREG V-A SK-CZ s účinnosťou od 1.10.2020 z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) si Vás dovoľujeme informovať, že Vaše dohody o vykonaní práce odborného hodnotiteľa programu, ktoré máte v súčasnosti uzavreté s MPRV SR, budú pracovníkmi osobného úradu ukončené ku dátumu 31.8.2020.  

Všetky potrebné administratívne úkony s tým súvisiace budú vykonané pracovníkmi osobného úradu MPRV SR k dátumu 31.8.2020 a budete o nich informovaní.

Nové dohody o vykonaní práce odborného hodnotiteľa budú uzatvárané až od dátumu 1.1.2021, a to konkrétne pracovníkmi osobného úradu MIRRI SR. O všetkých krokoch k tomu potrebných budete včas informovaní ešte v tomto roku pracovníkmi osobného úradu MIRRI SR, resp. prostredníctvom webstránky programu.