Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika ďalej len „Riadiaci orgán“) zverejňuje aktualizáciu Všeobecných zmluvných podmienok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „VZP“).

Riadiaci orgán po dohode s Národným orgánom pristúpil k aktualizácii VZP z dôvodu ich zosúladenia s platnou legislatívou a programovou dokumentáciou.

Zmenené časti VZP tak vyplývajú z aktuálne platného Manuálu prípravy a implementácie projektu, verzia 5.0 (MPIP) a rozhodnutia Komisie č. C (2019) 3452 z 14.5.2019, ktorým sa ustanovujú usmernenia na určovanie finančných opráv, ktoré sa majú uplatňovať vo výdavkoch financovaných Úniou za nedodržiavanie platných pravidiel o verejnom obstarávaní.

Pre prehľadnosť zároveň zverejňujeme aj verziu so sledovaním zmien.

Vzor zmluvy o NFP ako aj jej ďalšie prílohy s výnimkou VZP zostali nezmenené.

Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - sledovanie zmien