Vážení prijímatelia a žiadatelia,

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika (ďalej len „RO“) v záujme minimalizácie negatívnych dopadov v súvislosti so šíriacim sa ochorením koronavírusu COVID-19 a zabezpečenia čo najplynulejšieho procesu konania o žiadostiach o NFP a taktiež implementácie projektov v tejto mimoriadnej situácii dáva do pozornosti nasledovný Sumár opatrení,  resp. odporúčaní:

  • RO na základe riadne odôvodnenej žiadosti žiadateľa / prijímateľa umožní primerané predlženie lehôt, za účelom zabránenia ich zmeškania.
  • RO na základe riadne odôvodnenej žiadosti žiadateľa / prijímateľa s cieľom umožniť plynulú realizáciu a úspešné ukončenie projektu, umožní primerané zmeny projektov, ak takéto zmeny sa budú týkať iba tých aktivít, ktorých realizácia bola resp. je obmedzená z dôvodu opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia COVID - 19.
  • RO v maximálnej možnej miere bude využívať elektronickú komunikáciu, preto žiadateľom / prijímateľom odporúča taktiež využívanie elektronickej komunikácie s RO v čo najväčšej miere, najmä prostredníctvom ITMS2014+ a / alebo e-mailu (v prípade nevyhnutnosti listinného dokumentu RO akceptuje prioritne zaslanie požadovaného dokumentu elektronicky a zaslanie originálu dodatočne). RO nebude vyžadovať fyzické podpisovanie dokumentov v prípadoch, ak to nebude nevyhnutné.
  • Prijímateľom sa odporúča všetky prípadné zmeny zmluvy (najmä otázku pozastavenia aktivít projektu, predĺženie realizácie aktivít projektu a podobne) konzultovať vopred s RO – prvostupňovou kontrolou FLC a STS.
  • Prijímateľom odporúča využiť alternatívne spôsoby realizácie aktivít, pri ktorých je to z ich povahy možné, napr. stretnutia partnerov, porady, konferencie a školenia nahradiť telekonferenciou, elektronickou výmenou dokumentov, e-learningom a pod. Tieto alternatívy musia byť riadne zdôvodnené v monitorovacej správe.
  • V prípade, ak prijímatelia / žiadatelia vynaložili výdavky na niektoré tovary a služby, ktoré vzhľadom na karanténne opatrenia nevyužijú, resp. im nemôžu byť poskytnuté / dodané (napr. prenájom školiacich priestorov, ubytovania, účasť na seminároch / školeniach) a vyvinuli maximálne úsilie o stornovanie a vrátenie finančných prostriedkov (prijímateľ / žiadateľ by mal vedieť preukázať toto svoje úsilie), ale napriek tomu vrátenie prostriedkov nie je možné, výdavky bude možné považovať za oprávnené.


Zároveň bol všetkým vedúcim partnerom zaslaný dotazník za účelom identifikovania vzniknutých alebo potenciálnych vecných a finančných komplikácií počas realizácie projektov, preto si Vás dovoľujeme požiadať venovať mu náležitú pozornosť a informovať RO o problémoch, dopadoch, či prípadných obmedzeniach zapríčinených aktuálnou situáciou. 

Riadiaci orgán po dohodne s Národným orgánom vydá usmernenie k jednotlivým potenciálne vzniknutým problémom s cieľom zachovať princíp rovnakého zaobchádzania.

Usmernenie k oprávnenosti výdavkov a VO v čase trvania mimoriadnej situácie