Riadiaci orgán, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, v spolupráci s národným orgánom, Ministerstvom pro místní rozvoj ČR, aktualizuje Príručku pre hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok (verzia 4.0), ktorá tvorí metodický základ popisujúci spôsob a postupy hodnotiaceho procesu žiadostí o nenávratný finančný príspevok predložených v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika.

Príručka pre hodnotiteľov, verzia 4.0, je účinná od 30.1.2020. 

Príručku pre hodnotiteľov, verzia 4.0 nájdete tu.

Prílohy Príručky pre hodnotiteľov, verzia 4.0 nájdete tu.

Príručku pre hodnotiteľov, verzia 4.0 v sledovaní zmien nájdete tu.