Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre program Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika zverejňuje Metodický pokyn č. 3 k Manuálu prípravy a implementácie projektu, verzia 4.1  (ďalej len „ Metodický pokyn č. 3 k MPIP verzia 4.1“), ktorým sa upravuje časť Príručky pre prijímateľa.


Metodickým pokynom č. 3 k MPIP verzia 4.1
sa upravuje  podkapitola 3.1.2.2 Výročná monitorovacia správa projektu - spôsob a lehoty na predkladanie Výročných monitorovacích správ za projekt Vedúcimi partnermi, a je vydávaný z dôvodu potreby vypracovania Výročnej monitorovacej správy za Program spolupráce Interreg V-A SK-CZ zo strany Riadiaceho orgánu v prvom kvartáli roku 2020, a s tým súvisiacou potrebou získania a spracovania relevantných údajov z realizovaných projektov k 31.12.2019 včas.

Metodický pokyn č. 3 k MPIP verzia 4.1 je účinný dňom zverejnenia, t.j. od 24.01.2020.

Metodický pokyn č. 3 k MPIP nájdete v sekcii Dokumenty, alebo si ho môžete stihanuť tu.