Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika zverejňuje Metodický pokyn č. 2/2019 k Manuálu prípravy a implementácie projektu, verzia 4.1, ktorým sa aktualizuje časť Príručky pre prijímateľa. Metodický pokyn má číslo 2/2019 a je účinný dňom zverejnenia, t.j. od 24.10.2019.

Metodický pokyn si môžete stiahnuť tu, alebo v sekcii Dokumenty