Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre program Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika zverejňuje Metodický pokyn č. 1/2019 k Príručke pre hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok, verzia 3.1. s platnosťou od 04.10.2019.

Prílohy Metodického pokynu:

Pre prehľadnosť zmien zverejňujeme aktualizovanú Príručku pre hodnotiteľov (Príloha č.1) aj so sledovaním zmien.

Kompletné dokumenty takisto nájdete aj v sekcii Dokumenty