Dňa 10.9.2019 bola ukončená výzva na predkladanie žiadostí v rámci I. prioritnej osi. Na Spoločný technický sekretariát v Bratislave bolo predložených spolu 24 žiadostí v celkovej hodnote EFRR viac ako 10,4 milióna eur.

Dňa 10.9.2019 bolo ukončené predkladanie žiadostí v rámci I. prioritnej osi „Využívanie inovačného potenciálu“, špecifický cieľ: „Zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu najmä malými a strednými podnikmi“. Na Spoločný technický sekretariát v Bratislave bolo predložených spolu 24 žiadostí v celkovej hodnote EFRR viac ako 10,4 milióna eur.

Žiadosti o NFP, ktoré budú predmetom hodnotenia, sú uvedené v prílohe nižšie.

Zoznam zaregistrovaných projektov v rámci výzvy INTERREG V-A SK-CZ/2019/11