Hodnota projektov realizovaných v prihraničných oblastiach medzi Slovenskou republikou, Českou republikou a Poľskom dosiahla v posledných rokoch viac ako 500 mil. eur. Tieto prostriedky prispievajú k vzniku nových cestných spojení, ochrane životného prostredia ale aj k zachovaniu spoločného prírodného a kultúrneho dedičstva. Umožňujú spoluprácu škôl a inštitúcií a pomáhajú nadväzovať kontakty medzi inštitúciami, ktoré boli ešte na konci minulého storočia rozdelené prísne stráženou hranicou.


Ministri Slovenskej republiky, Českej republiky a Poľska svojim podpisom spoločného prehlásenia potvrdili zámer pokračovať v cezhraničnej spolupráci aj v budúcom programovom období, v rokoch 2021 – 2027. Podpisom tohto memoranda dali ministri všetkých zúčastnených krajín najavo jasný zámer aj naďalej pokračovať v úspešnej spolupráci v rámci našich cezhraničných programov Interreg. Ide tak o veľmi dôležitý krok, ktorý umožní začať prípravu programov pre ďalšiu obdobie.

Programy cezhraničnej spolupráce Interreg predstavujú obľúbený nástroj rozvíjania cezhraničných väzieb a podpory územného rozvoja v slovenskom pohraničí. Vzhľadom k nadštandardným vzťahom medzi Slovenskou republikou, Českou republikou a Poľskom, vychádzajúcim zo spoločnej histórie, jazykovej blízkosti i dobrej skúsenosti pri realizácií  doterajších programov, bolo rozhodnuté o podpise spoločného memoranda na úrovni troch cezhraničných programov.

Podpis spoločného memoranda je pokračovaním prípravy dvojstranných cezhraničných programov Európskej územnej spolupráce medzi Slovenskou republikou a Českou republikou, Českou republikou a Poľskom a Poľskom a Slovenskou republikou pre nové programové obdobie. Zároveň budú zachované súčasné riadiace a kontrolné štruktúry, ktoré zaistia efektívne a cielene orientované prideľovanie dotačných prostriedkov.

Memorandum_051
Memorandum_021
Memorandum_071