Riadiaci orgán programu, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, v spolupráci s národným orgánom programu, Ministerstvom pro místní rozvoj ČR aktualizuje Príručku pre hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok (verzia 3.1), ktorá tvorí metodický základ popisujúci spôsob a postupy hodnotiaceho procesu žiadostí o nenávratný finančný príspevok predložených v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika. Príručka pre hodnotiteľa, verzia 3.1, je účinná od 13.3.2019.

Príručka pre hodnotiteľov, verzia 3.1

Príručka pre hodnotiteľov, verzia 3.1 – verzia v sledovaní zmien

Prílohy k príručke pre hodnotiteľa, verzia 3.1