Touto cestou si Vás dovoľujeme informovať, že Datacentrum zodpovedné za prevádzku systému ITMS2014+ od nového roku 2019 mierne upravilo spôsob vkladania rozpočtu žiadosti o NFP do systému ITMS2014+.

Vzhľadom na prebiehajúcu výzvu na predkladanie žiadostí o NFP týmto prosíme všetkých potenciálnych žiadateľov, aby pri vkladaní rozpočtu do systému ITMS2014+ postupovali podľa upraveného návodu uvedeného v bode č. 4 na strane 11 a 12 pokynov k vyplneniu žiadosti o NFP v systéme ITMS2014. Ďakujeme.

Pokyny k vyplneniu formulára ŽoNFP cez ITMS2014+