Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán programu Interreg V-A SK-CZ oznamuje, že dňa 18. septembra 2018 uzatvára druhé kolo prijímania žiadostí o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov programu.

Zasadnutie výberovej komisie pre výber odborných hodnotiteľov sa uskutoční dňa 3. októbra 2018. O výsledkoch zasadnutia budú informovaní žiadatelia osobitne.