Riadiaci orgán upozorňuje prijímateľa na aktualizáciu prílohy MPIP - časť pre prijímateľa č 1e Pokyny k vypĺňaniu a predkladaniu ZDV a ŽoP. V rámci dokumentu bola do postupov doplnená povinnosť prikladať prílohy do ŽoP v ITMS2014+.

 

V uvedenej prílohe bola v časti upravujúcej postup pri predkladaní ŽoP doplnená nasledovná povinnosť:

V časti Prílohy je hlavný prijímateľ povinný vložiť nasledovné prílohy:

  • schválené podrobné zoznamy deklarovaných výdavkov – sumarizačné hárky všetkých partnerov, ktorých výdavky sú zaradené v ŽoP vo formáte XLS/XLSX, aj vo formáte PDF (scan s podpisom národného kontrolóra)
  • správy z kontroly/osvedčenia o oprávnenosti všetkých partnerov, ktorých výdavky sú zaradené v ŽoP vo formáte PDF (scan s podpisom národného kontrolóra)
  • Tieto dokumenty v elektronickej verzii zasiela národný kontrolór e-mailom partnerovi, ktorý je povinný ich poslať hlavnému prijímateľovi.

 

Podrobnejší postup vkladania príloh k ŽoP je uvedený v aktualizovanej prílohe 1e Pokyny k vypĺňaniu a predkladaniu ZDV. Dokument s vyznačenou doplnenou časťou vo forme sledovania zmien je dostupný tu: