Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika zverejňuje zmenu formálnych náležitostí vyhlásených výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok č. INTERREG V-A SK-CZ/2018/07 a INTERREG V-A SK-CZ/2018/08. 

 

Zmena sa týka aktualizácie prílohy č. 2 Výziev, Manuálu prípravy a implementácie projektu/časť pre žiadateľa, ktorý bol upravený formou metodického pokynu č. 4/2018.

Formálna zmena sa týka aktualizácie kapitoly č. 3.2.2, 4.1, 4.1.2, 4.1.3 a č. 5. Do dokumentu sa takisto vkladá nová príloha č. 13. Uvedené zmeny súviseli so zmenou procesu prípravy a uzavretia rozhodnutia o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu ČR pre partnerov z Česka v zmysle požiadavky národného orgánu, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, a zmenou postupu uzavretia zmluvy o poskytnutí NFP v prípade, ak je hlavný cezhraničný partner projektu štátna rozpočtová organizácia zo SR v zmysle aktuálneho Systému finančného riadenia EŠIF.

Tento dokument je z dôvodu rýchlej orientácie pre žiadateľa zverejnený formou sledovania zmien.

Súčasťou Metodického pokynu č. 4/2018 je aj aktualizácia Manuálu prípravy a implementácie projektu/časť pre prijímateľa, zverejnený formou sledovania zmien.