Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v najbližšej dobe vydá aktualizovaný Manuál prípravy a implementácie projektu, ktorý bude obsahovať aj nové postupy a prílohy súvisiace s predkladaním výdavkov a monitorovacích správ. Riadiaci orgán zverejňuje v predstihu niektoré z príloh pripravovanej aktualizácie MPIP, aby mali prijímatelia možnosť oboznámiť sa s nimi a začať jednotlivé dokumenty pripravovať.

 

Výber príloh z pripravovanej novej verzie MPIP - časť pre prijímateľa:

 

Upozorňujeme, že uvedené dokumenty nadobudnú platnosť až zverejnením MPIP.

* Informácia k prílohe 1d - Podrobný Zoznam deklarovaných výdavkov - sumarizačný hárok
Zverejňujeme 2 samostatné súbory s prílohou 1d, ktoré sú totožné, avšak v súbore pre slovenských partnerov sú skryté stĺpce s hodnotami v mene CZK a zároveň odstránené vzorce na prepočet kurzu z CZK na EUR.