Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika oznamuje prijímateľom, ktorých koniec prvého monitorovacieho obdobia bol stanovený na 28.2.2018 alebo 31.3.2018, že pôvodná lehota na predloženie 1. MS a ZDV uvedená v Zmluve o NFP sa predlžuje a je stanovená na 15.5.2018.

 

Dôvodom pre predĺženie lehoty je plánované zverejnenie novej verzie Manuálu prípravy a implementácie projektu, ako aj nových formálárov Monitorovacej správy a metodiky predkladania výdavkov. Ďalším dôvodom je umožniť všetkým prijímateľom zúčastniť sa na školeniach pre prijímateľov ešte pred predložením prvej Monitorovacej správy a Zoznamu deklarovaných výdavkov. Termíny školení zverejní RO v najbližších dňoch na stránkach programu.