Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre program Interreg V-A SK-CZ (ďalej len „RO“) zverejňuje vzor Zmluvy o NFP pre projekty predložené v rámci výziev vyhlásených v roku 2018.

 

Vzor je platný pre výzvy vyhlásené v roku 2018 (Interreg V-A SK-SZ/05/2018 a Interreg V-A SK-SZ/05/2018), ako aj všetky nasledujúce výzvy.

V prípade, že tento dokument bude aktualizovaný, budeme o tom informovať prostredníctvom webovej stránky.

Vzor zmluvy: