Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika zverejňuje zmenu formálnych náležitostí vyhlásených výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok č. INTERREG V-A SK-CZ/2018/05 a INTERREG V-A SK-CZ/2018/06.

 

Následné dokumenty sú z dôvodu rýchlej orientácie pre žiadateľa zverejnené formou sledovania zmien.Verzie bez sledovania zmien nájdete v časti „Programové obdobie 2014-2020“ - „Výzvy Interreg V-A SK-CZ“, priamo v jednotlivých výzvach.

Formálne zmeny sa týkajú nasledovných dokumentov:

1) Príloha č. 1 výzvy č. INTERREG V-A SK-CZ/2018/05 - úprava textu v bode č. 12 Zoznamu povinných príloh žiadosti o NFP – úprava možnosti predkladania projektovej dokumentácie;

2) Príloha č. 1 výzvy č. INTERREG V-A SK-CZ/2018/06 - úprava textu v bode č. 12 Zoznamu povinných príloh žiadosti o NFP – úprava možnosti predkladania projektovej dokumentácie;

3) Príloha č. 2 výzvy INTERREG V-A SK-CZ/2018/05 a INTERREG V-A SK-CZ/2018/06 – príloha č. 6 MPIP/časť pre žiadateľa, Oprávnenosť výdavkov – zverejnené boli dva dokumenty, preto ponechávame v platnosti jeden dokument aktuálny v čase vyhlásenia výzvy; ďalej zmena dokumentu Limity personálnych výdavkov – takisto zverejňujeme dokument aktuálny v čase vyhlásenia výzvy. Tieto dokumenty zverejňujeme bez sledovania zmien.

4) Príloha č. 2 výzvy INTERREG V-A SK-CZ/2018/05 a INTERREG V-A SK-CZ/2018/06 – príloha č. 8 MPIP/časť pre žiadateľa, Dohoda o spolupráci partnerov na projekte – aktualizácia prebehla z dôvodu úpravy odkazov na aktuálne zákony ČR.