Vytlačiť
Kategória: Aktuality

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán programu Interreg V-A SK-CZ zverejňuje odpovede na často kladené otázky (FAQ) k výzvám č. INTERREG V-A SK-CZ/2018/05 a č. INTERREG V-A SK-CZ/2018/06

 

1. Je potrebné predložiť ŽoNFP cez informačný monitorovací systém ITMS 2014+?

Prijímateľ je povinný predložiť ŽoNFP prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+, inak žiadosť nebude predložená vo forme stanovenej Riadiacim orgánom (RO) a v takom prípade bude zastavené konanie o ŽoNFP. Pokyny k vypĺňaniu žiadosti o NFP prostredníctvom IMTS2014+ nájdete zverejnené na stránke programu www.sk-cz.eu / v časti „Programové obdobie 2014-2020“ – „Výzvy Interreg V-A SK-CZ“.
Verejná časť ITMS2014+ je k dispozícii na internetovej stránke https://www.itms2014.sk 

2. Som povinný ako žiadateľ vytvoriť si používateľské konto v ITMS 2014+?

Žiadateľ je povinný požiadať o aktiváciu používateľského konta v dostatočnom časovom predstihu, a to na stránke https://www.itms2014.sk, v časti „Registrácia“ (tu žiadateľ nájde všetky potrebné informácie k aktivácii konta, pričom o aktiváciu konta musia požiadať všetci projektoví partneri). Žiadateľ, ktorý už je v systéme ITMS2014+ evidovaný a má už vytvorené platné používateľské konto a zabezpečený prístup nežiada o aktiváciu nového konta.

3. V akej forme je dôležité predložiť ŽoNFP?

Žiadateľ je povinný vyplniť formulár ŽoNFP v aplikácii MS Excel, ktorý je v čase vyhlásenej výzvy dostupný na web stránke programu www.sk-cz.eu spolu s Pokynmi pre vyplnenie ŽoNFP a predložiť ho vo vytlačenej a podpísanej verzii v jednom origináli a dvoch bežných kópiách na adresu určenú vo výzve, resp. prostredníctvom e-schránky. Zároveň musí byť  ŽoNFP odoslaná najneskôr v deň uzatvorenia výzvy aj prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+. Bližšie pozri  Manuál prípravy a implementácie projektu, časť pre žiadateľa,  ktorý je prílohou č. 2 výzvy.

4. Akým spôsobom musí byť ŽoNFP zviazaná, aby spĺňala podmienku riadneho doručenia?

V zásade platí, že žiadosť o NFP spolu s prílohami musí byť zviazaná v jednom celku v pevnej väzbe, pričom sa predkladajú 3 samostatné vyhotovenia – 1 originál a 2 kópie. Originál žiadosti o NFP a dve kópie žiadosti o NFP nesmú byť zviazané pevnou väzbou v jednom spoločnom dokumente, ale žiadateľ predkladá tri samostatné dokumenty. Pevnou väzbou sa rozumie väzba, ktorá zabráni svojvoľnej manipulácii s dokumentmi počas prepravy, prednostne v hrebeňovej väzbe/kroužkové vazbě. Spojenie strán žiadosti o NFP a príloh pomocou kancelárskej zošívačky sa nepovažuje za pevnú väzbu. Je neprípustné, aby žiadateľ predložil ŽoNFP a prílohy zvlášť, iba napr. v euroobaloch, alebo zviazané šnúrkou. V prípade investičného projektu je možné predložiť projektovú dokumentáciu samostatne, ak sa predkladá spolu so žiadosťou. 
Žiadosť o NFP obsahuje okrem samotnej žiadosti a rozpočtov partnerov aj povinné prílohy, ktoré sú uvedené v Zozname povinných príloh k žiadosti o NFP (tu sú jednotlivé povinné prílohy vysvetlené, zoradené a očíslované). Bližšie pozri  Manuál prípravy a implementácie projektu, časť pre žiadateľa,  ktorý je prílohou č. 2 výzvy.

5. Aké základné náležitosti musí obsahovať obal ŽoNFP, aby bola splnená podmienka doručenia?

Žiadateľ je povinný na obale žiadosti o NFP uviesť nasledovné náležitosti: názov a adresa žiadateľa (vedúceho partnera), názov a adresa vyhlasovateľa výzvy (RO/STS, resp. Infobod), názov programu, kód výzvy, názov projektu, nápis „Žiadosť o NFP“, nápis „neotvárať“. Bližšie pozri  Manuál prípravy a implementácie projektu, časť pre žiadateľa,  ktorý je prílohou č. 2 výzvy.

6. V akom jazyku vedúci partner vypĺňa formulár ŽoNFP?

Obsah žiadosti o NFP  musí byť vyplnený len v slovenskom jazyku alebo v českom jazyku (jazyky nie je možné kombinovať). Bližšie pozri Manuál prípravy a implementácie projektu, časť pre žiadateľa,  ktorý je prílohou č. 2 výzvy.

7. Prečo pri pokuse vypĺňať jednotlivé časti formulára žiadosti o NFP niektoré bunky vo formulári neobsahujú preddefinované ponuky, ako je to uvedené v Pokynoch pre vyplnenie ŽoNFP?

Je potrebné hore v lište dokumentu zadať „Povoliť úpravy“. Taktiež je potrebné, aby žiadateľ vo Formulári žiadosti o NFP vyplnil bod 2. Identifikácia projektu - riadok 4 Výzva - tu si žiadateľ vyberie kód výzvy, v rámci ktorej chce predložiť projekt, potom by už mal fungovať výber z preddefinovanej ponuky (napr. výber aktivít na tú ktorú výzvu,...). Bližšie pozri podmienky uvedené vo výzve na predkladanie ŽoNFP „Prílohy k výzve“ dokument Pokyny pre vyplnenie ŽoNFP na web stránke programu.

8. Je možné realizovať projekt v rámci programu INTERREG V-A SK-CZ aj v prípade, že iba jeden z partnerov je z podporovaného územia CZ-SK pohraničia?

V rámci programu INTERREG V-A SK-CZ je možné podporiť aj projekty, kde iba jeden partner je z oprávneného územia, pričom žiadateľ musí preukázať relevantný prínos pre oprávnené územie a jeho oprávnené cieľové skupiny a spĺňať podmienky definované pre realizáciu aktivít projektu mimo oprávneného územia (pozri Manuál prípravy a implementácie projektu, časť 3.1.3 – Oprávnenosť miesta realizácie projektu, ktorý je prílohou č. 2 výzvy.) 
Do projektu je teda možné zapojiť partnerov aj z mimo oprávneného územia, ale iba partnerov v rámci SR a ČR, ak spadajú medzi oprávnených žiadateľov (sú uvedení v zozname oprávnených žiadateľov). Žiadateľ musí takýto postup zdôvodniť v žiadosti o NFP. Bližšie pozri  Manuál prípravy a implementácie projektu, časť pre žiadateľa, ktorý je prílohou č. 2 výzvy.

9. Kde je možné predložiť ŽoNFP v rámci programu INTERREG V-A SK-CZ?

Počas celej doby trvania výzvy predkladajú žiadatelia žiadosti o NFP kompletné vrátane príloh na Spoločný technický sekretariát v Bratislave alebo Infobod v Brne poštovou zásielkou, osobne alebo kuriérom na adresy určené vo výzve. Ďalšou možnosťou je predložiť žiadosť prostredníctvom e-schránky. Zároveň musí byť  ŽoNFP odoslaná najneskôr v deň uzatvorenia výzvy aj prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+. Bližšie informácie sú uvedené v časti č. 1.6 výzvy.

10. Môžu byť cirkvi a náboženské spoločnosti oprávnenými žiadateľmi v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika?

Cirkvi a náboženské spoločnosti podľa zákona č. 308/1991 Zb. spadajú v nadväznosti na pravidlá financovania do kategórie prijímateľov pod mimovládne/neziskové organizácie, a teda sú oprávneným žiadateľom v rámci programu Interreg V-A SK-CZ. Bližšie pozri  obsah aktuálne vyhlásenej Výzvy  dostupný na web stránke programu.

11. Rekonštrukciu/obnovu akých objektov je možné podporiť prostredníctvom ŽoNFP podanej v rámci ŠC 2.1. „Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu“?

Definícia kultúrneho a prírodného dedičstva je chápaná v zmysle Dohovoru o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva. Objekty/predmety/lokality kultúrneho a prírodného dedičstva na to, aby boli podporené v rámci programu nemusia byť zapísané v zozname národných pamiatok, resp. vo svetovom zozname UNESCO. 
Kultúrne alebo prírodné dedičstvo podporené v rámci programu nemusí mať svetový alebo národný význam, ale objekty a predmety kultúrneho a prírodného dedičstva majú historický, resp. prírodný význam a tradíciu pre konkrétny región. Žiadateľ to preukazuje v žiadosti o NFP napr. historicky zachovanými písomnými zmienkami, fotografiami a pod. Bližšie pozri  podmienky Výzvy INTERREG V-A SK-CZ dostupné na web stránke programu.

12. Je možné, aby žiadateľ z preddefinovaného zoznamu projektových aktivít v rámci rozpočtu projektu využil rôzne kombinácie projektových aktivít prislúchajúce k rôznym typom aktivít?

Žiadosť o NFP žiadateľ predkladá v rámci jedného konkrétneho (špecifického) cieľa, pričom si v rámci projektu môže zvoliť ľubovoľný počet typov aktivít v rámci vybraného špecifického cieľa a ľubovoľný počet projektových aktivít v rámci daného typu aktivity (ak to umožňuje výzva) Žiadateľ si teda neformuluje „vlastné“ projektové aktivity, ale vychádza striktne z Intervenčnej logiky programu, t. j. z preddefinovaných projektových aktivít. Bližšie pozri prílohou č. 2 Manuálu prípravy a implementácie projektu/časť pre žiadateľa „Intervenčná logika programu“., ktorý je prílohou č. 2 výzvy.

13. Má žiadateľ možnosť stanoviť si v projektovej žiadosti vlastné merateľné ukazovatele?

Nie, merateľné ukazovatele sú pre dané aktivity preddefinované a takto je nastavený aj formulár ŽoNFP, ktorý ich automaticky generuje. Pokiaľ si žiadateľ v časti 7 ŽoNFP vyberie projektovú aktivitu, MS Excel automaticky priradí merateľný ukazovateľ (v súlade s prílohou č. 2 Manuálu prípravy a implementácie projektu/časť pre žiadateľa „Intervenčná logika programu“). Názov a mernú jednotku nie je dovolené zo strany žiadateľa meniť. Žiadateľ postupuje podľa inštrukcií v dokumente „Pokyny pre vyplnenie ŽoNFP“, ktorý je k dispozícii na stránke programu. Bližšie informácie o danej aktivite žiadateľ uvedie do časti Popis projektovej aktivity (napr. počet vyškolených osôb apod.).

14. Existuje nejaké obmedzenie (percentuálny limit) na externé dodávky a personálne výdavky vo vzťahu k celkovým nákladom projektu?

Maximálne prípustné limity personálnych výdavkov sú uvedené v prílohe č. 3 dokumentu „Oprávnenosť výdavkov“ (ide o prílohu 6 k Manuálu prípravy a implementácie projektu/časť pre žiadateľa, ktorý je prílohou č. 2 výzvy). Limity pre externé dodávky nie sú stanovené.

15. Je možné predložiť projekt, ktorého cieľom bude iba zmapovanie a analýza situácie v regióne, konferencia a výmena skúseností?

Nie, samotnú analýzu, resp. štúdiu nie je možné realizovať bez priamej realizácie jej výstupov. Bližšie pozri prílohou č. 2 Manuálu prípravy a implementácie projektu/časť pre žiadateľa dostupnú na web stránke programu.

16. Je možné mať dvoch finančných manažérov na projekte?

Takáto pozícia na projekte neexistuje, nie je ani uvedená v Prílohe č. 3 Pravidiel oprávnenosti, v skutočnosti ide o pozíciu projektového manažéra s pracovnou náplňou tzv. finančného manažéra. Pracovná pozícia projektového manažéra môže byť v projekte obsadená viackrát.

17. Uznesenie zastupiteľstva a Dohoda o spolupráci partnerov musí byť ako príloha ku podaniu žiadosti, alebo stačí až v prípade schválenia ŽoNFP?

Doklad o zabezpečení spolufinancovania (uznesenie zastupiteľstva) za jednotlivých partnerov sa predkladá až pred vydaním rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP. Dohoda o spolupráci partnerov musí byť ako príloha predložená spolu so žiadosťou o NFP. Bližšie pozri  Zoznam povinných príloh ŽoNFP, dostupný na web stránke.

18. Kedy je splnené kritérium spoločného financovania?

Na splnenie spoločného financovania v rámci spoločného projektu je potrebné, aby partner z druhého štátu mal finančný podiel vyšší ako 5% z celkových oprávnených výdavkov projektu (v prípade projektov nad 1 mil. EUR min. 50 000 EUR). Avšak dôležitý je samotný výsledok projektu, nastavenie zmysluplného rozpočtu s priamym prepojením na aktivity projektu. Bližšie pozri  Manuál prípravy a implementácie projektu, časť pre žiadateľa, ktorý je prílohou č. 2 výzvy. 

19. Kedy je splnené kritérium spoločného personálu?

Pre splnenie daného kritéria musí byť minimálne jeden pracovný záväzok na manažéra projektu na každej strane, t.j. riadiaci zamestnanci poverení partnermi z obidvoch krajín tvoria spoločný tím, ktorý má ustanovené pravidlá spolupráce – vymenujú vedúceho tímu, určia pravidlá komunikácie a stretávania a pod. a tento tím realizuje projekt po celú dobu jeho realizácie spoločne.

20. Kedy je splnené kritérium spoločnej realizácie?

Partneri sú povinní zrealizovať minimálne jednu spoločnú aktivitu na splnenie tohto kritéria. Splnenie tohto kritéria je pre žiadateľa povinné. Avšak účelové stretnutia, ktoré si povaha projektu vzhľadom na ciele projektu nevyžaduje, nie je možné považovať za relevantné pri hodnotení tohto kritéria.

21. Kedy je splnené kritérium spoločnej prípravy projektu?

Spoločná príprava – partneri z obidvoch krajín sa podieľajú rovnakou mierou na plánovaní aktivít (preukazuje sa doloženými zápisnicami a prezenčnými listinami zo spoločných stretnutí, doloženou poštovou alebo e-mailovou korešpondenciou). Bližšie pozri  Bližšie pozri  Zoznam povinných príloh ŽoNFP, dostupný na web stránke programu.

22. Od kedy možné považovať výdavky na realizáciu projektu za oprávnené?

Výdavky na realizáciu projektu sú oprávnené nasledujúci deň po dni predloženia žiadosti na STS/Infobod. Bližšie pozri prílohu č. 6 Manuál prípravy a implementácie projektu, časť pre žiadateľa, ktorý je prílohou č. 2 výzvy.

23. Musí byť projektová dokumentácia súčasťou predloženej ŽoNFP?

Projektová dokumentácia minimálne pre vydanie územného rozhodnutia je povinná príloha  k ŽoNFP. Vyžaduje sa výkresová časť, rozpočet projektu (vrátane výkazu výmer, ak relevantné) a technická správa. V prípade, že pre realizáciu stavby je potrebný iný druh povolenia, predloží žiadateľ projektovú dokumentáciu potrebnú pre vydanie tohto povolenia. Táto príloha ako jediná nemusí byť súčasťou zviazanej žiadosti o FP, môže tvoriť jej samostatnú prílohu. Bližšie pozri  Zoznam povinných príloh ŽoNFP, dostupný na web stránke programu.