Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika si Vás dovoľujú informovať o možnostiach konzultácií a poradenstva pre potenciálnych žiadateľov v rámci vyhlasovaných výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Týmto chceme upriamiť Vašu pozornosť na možnosť konzultovania projektových zámerov v regionálnych poradenských centrách, ktoré sa nachádzajú v každom kraji v rámci oprávneného územia.