Na našej webovej stránke môžete nájsť Zhrnutie pre občanov za rok 2020. Pozrite si ho a oboznámte sa s vykonávaním nášho programu Interreg V-A SK-CZ.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok INTERREG V-A SK-CZ/2021/13. Termín uzávierky prijímania žiadostí je 15.10.2021

Riadiaci orgán programu spolupráce Interreg V-A SK-CZ zverejňuje Jednotnú príručku pre verejné obstarávanie. Uvedená príručka upravuje proces a kontrolu VO v záujme zavedenia jednotných pravidiel, s cieľom zosúladenia pravidiel určených pre prijímateľov s pravidlami určenými Systémom riadenia EŠIF a metodickými pokynmi a vzormi CKO.