Od dnes sú v platnosti nové telefónne čísla pre Sekciu programov cezhraničnej spolupráce. Táto zmena vyplýva z ukončenia prechodného obdobia migrácie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na riadiaci orgán pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika. Ak sa s nami potrebujete skontaktovať, všetky potrebné informácie nájdete na našej webovej stránke v časti Kontakty.

Dovoľujeme si Vás informovať o zverejnení aktualizovaného Harmonogramu vyhlasovania výziev a vyzvaní na rok 2021, ktorý nájdete v časti „Výzvy“, „Harmonogram výziev“.

Harmonogram výziev - INTERREG SK-CZ

Dovoľujeme si Vás informovať o zverejnení aktualizovanej informácie pre prijímateľov ohľadom povinnosti odvodu čistého príjmu a odvodu výnosov z prostriedkov Európske únie a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Uvedený dokument si môžete pozrieť tu: Informácia platobnej jednotky pre IROP a INTERREG V-A