Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok INTERREG V-A SK-CZ/2019/11. Termín uzávierky prijímania žiadostí je 10.9.2019.

Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2019/11

Typ výzvy: uzavretá

Dátum vyhlásenia: 30.4.2019

Dátum uzavretia:   10.9.2019

Prioritná os: 1. VYUŽÍVANIE INOVAČNÉHO POTENCIÁLU

Investičná priorita: Podpora investovania podnikov do výskumu a inovácie a vytvárania prepojení a synergií medzi podnikmi, centrami výskumu a vývoja a vysokoškolským vzdelávacím prostredím (1b)

Konkrétny cieľ:  1.2 Zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu najmä malými a strednými podnikmi

Podrobnosti ohľadom vyhlásenej výzvy sa nachádzajú na webstránke v časti "Výzvy".

Zároveň si Vás dovoľujeme informovať o termínoch seminárov pre žiadateľov, ktoré nájdete tu.